Telecommunications equipment and supplies

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Вануату
Язык: EN BG
Заказчик: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Номер: 6368528
Дата публикации: 20-12-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
   бул. „Цар Борис III“ № 201
   София
   1618
   Vanuatu
   Telephone: +359 29696886
   E-mail: op@eso.bg
   Fax: +359 29626189
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=bU9zTUdVR2JPelpuc1Q3Ti9Ld0UvUT09
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
   175201304
   бул. „Цар Борис III“ № 201
   София
   1618
   Bulgaria
   Contact person: 1618
   Telephone: +359 29696886
   E-mail: op@eso.bg
   Fax: +359 29626189
   Internet address(es):
   Main address: www.eso.bg
   Address of the buyer profile: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на модули за разширение на гъвкав мултиплексор FMXM16“.


    Reference number: ЦУ/2017/131
   2. Main CPV code:
    32500000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Поръчката включва доставка на модули, които ще се вложат в гъвкав мултиплексор тип FMXM16 (ЕКоКоМС).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    32500000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   4. Description of the procurement:

    Поръчката включва доставка чрез покупка на модули, които ще се вложат в гъвкав мултиплексор тип FMXM16 (ЕКоКоМС), в това число: Блок управление — 2 бр.; Блок канален със спецификация съгласно документацията — общо 11 бр.; DDF панел — 3 бр; оптични кабели и кабели в комплект за изброените модули.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 18 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 180
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата доставка с предмет, идентичeн или сходен* с предмета на поръчката.

    Доказва се с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Към списъка се прилага доказателство за извършената доставка.

    * Под доставка, сходна с предмета на поръчката, се разбира доставка на мултиплексори и/или доставка на друга съобщителна (телекомуникационна) техника.

    2. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

    2.1. В случай че участникът не е производител, да притежава валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с телекомуникационна (съобщителна) техника.

    Доказва се с представянето на заверено копие на валиден към момента на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ търговия с телекомуникационна (съобщителна) техника.

    2.2. В случай че участникът е производител да притежава валиден сертификат, удостоверяващ, че предлаганите модули са произведени в условията на внедрена система за качеството по БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ производство на телекомуникационна (съобщителна) техника.

    Доказва се с представянето на заверено копие на валиден към момента на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ производство на телекомуникационна (съобщителна) техника.

    При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП.

    Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка.

    *Под доставка, сходна с предмета на поръчката, се разбира доставка на мултиплексори и/или доставка на друга телекомуникационна (съобщителна) техника.

    2. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с телекомуникационна (съобщителна) техника, в случай че не е производител, или с обхват, включващ производство на телекомуникационна (съобщителна) техника, в случай че е производител.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

    — парична сума, преведена по банков път или на каса (Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в раздел „Друга информация“ — Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

    — неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, или

    — застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Възложителят заплаща на Изпълнителя извършената доставка в цялост в размер на 100 % от стойността й, в срок до 30 календарни дни, с банков превод по сметката на Изпълнителя и след представяне на:

    а) оригинални приемно-предавателни протоколи за всички извършени доставки;

    б) оригинална данъчна фактура за стойността на всички доставки, издадена не по-късно от 5 дни след датата на последния приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

    в) доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП отм. (когато е приложимо).

    Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от Възложителя.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-31
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-02
   Local time: 14:00
   Place:

   ЦУ на ЕСО ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, Заседателна зала по обществени поръчки.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомление при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомление при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-18